Vilkår

Vilkår


Ved enhver brug af Servicen accepterer Kunden følgende Vilkår for Brug af Softwaren (SaaS).

1. SOFTWARE AS A SERVICE OG SUPPORT

1.1 På betingelse af, at Kunden betaler alle til enhver tid værende Afgifter til Selskabet, skal Selskabet stille Servicen til rådighed for Kunden i overensstemmelse med de beskrevne Service Levels på: SLA
henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale. Servicen stilles til rådighed for Kundens brug på en ikke-eksklusiv og overdragelig som nærmere beskrevet i disse Vilkår.
1.2 Kunden må overdrage retten til brug af Servicen til tredjepart (”Tredjepart”) på betingelse af; (i) at alle Tredjeparter overholder samtlige vilkår og betingelser i denne Aftale, (ii) at Kunden betaler alle Afgifter for alle Tredjeparters brug af Servicen i henhold til disse Vilkår, og (iii) at Kunden skadesløsholder Selskabet, og er ansvarlig for alle sine Tredjeparter og hæfter solidarisk i forbindelse med enhver misligholdelse fra en Tredjepart. Tredjeparterne kan ikke opnå bedre ret end Kundens ret, uanset hvad Kunden og Tredjeparterne internt måtte aftale.
1.3 Selskabet vil levere teknisk support til Kunden i overensstemmelse med bestemmelserne på: SLA.

2. BEGRÆNSNINGER OG FORPLIGTELSER
2.1 Kunden må ikke, hverken direkte eller indirekte: foretage reverse engineering, adskille eller på anden måde forsøge at udlede eller opdage kildekoden, objekt-koden eller den underliggende struktur, idéer, know-how eller algoritmer, som er relevant for eller vedrører Servicen, eller nogen software, dokumentation eller data, som er relevant for eller vedrører Servicen (samlet: ”Softwaren”); eller bruge Softwaren eller Servicen til skade for Selskabet ellers Selskabets koncernforbundne selskaber.
2.2 Kunden garanterer og indestår for, at Kunden og enhver Tredjepart alene benytter Servicen i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler, herunder databeskyttelsesloven.
2.3 Selskabet er berettiget til (ikke forpligtet til) at overvåge Kundens og enhver Tredjeparts brug af Servicen. Selskabet er berettiget til at nægte eller suspendere adgang til Servicen, hvis Selskabet har rimelig grund til at tro, at Kundens eller en Tredjeparts benyttelse af Servicen strider mod loven eller er uberettiget i henhold til disse betingelser.
2.4 Kunden er ansvarlig for at have og vedligeholde alt udstyr og tilhørende services, som er nødvendig for at oprette forbindelse til, adgang til eller på anden måde bruge Servicen, herunder bl.a. hardware, servere, software, operativsystemer, netværk, applikationer, API, internetforbindelse, telefonforbindelse, strømforsyning og lignende (samlet: ”Udstyr”). Kunden er også ansvarlig for at opretholde sikkerheden i relation til Udstyret, herunder adgangskoder m.v.

3. FORTROLIGHED
3.1 Parterne vil, eller kan, hver især (som ”Informationsmodtager”) modtage eller få indsigt i informationer eller oplysninger om den anden part (som ”Informationsafgiver”), der er af fortrolig, erhvervsmæssig, økonomisk, proprietær, ikke-offentlig eller personlig karakter (samlet: ”Fortroligt Materiale”). Fortroligt Materiale omfatter også de data, som Kunden leverer til Selskabet for at muliggøre leveringen af Servicen (samlet: ”Kundedata”). Informationsmodtageren skal behandle og opbevare alt Fortroligt Materiale strengt fortroligt og må ikke videregive, kopiere, distribuere eller videreformidle, hverken direkte eller indirekte og hverken helt eller delvist, dette til nogen person (hverken fysisk eller juridisk) uden Informationsafgiverens forudgående skriftlige samtykke. Uanset den forudgående sætning må Informationsmodtageren dog videregive, kopiere, distribuere eller videreformidle Fortroligt Materiale, såfremt Informationsmodtageren af en dansk domstol eller dansk myndighed lovligt måtte blive pålagt at fremlægge eller oplyse Fortroligt Materiale, dog skal Informationsmodtageren i sådanne tilfælde om muligt først informere Informationsafgiveren herom.
3.2 Informationsmodtageren er uberettiget til på nogen måde og på noget tidspunkt at udnytte, misbruge eller drage fordel af Fortroligt Materiale til skade eller ugunst for Informationsafgiveren eller dennes koncernforbundne selskaber.
3.3 Informationsmodtageren skal til enhver tid efter Informationsafgiverens anmodning returnere alt Fortroligt Materiale uden at beholde kopier heraf. Selskabet skal på Kundens anmodning slette alt data indlæst af Kunden på enten alle Kundens kunder eller på enkelte af Kundens udvalgte kunder.
3.4 Fortrolighedsforpligtelserne er fra Informationsmodtagerens side uigenkaldelige og uopsigelige og skal fortsætte med at være i kraft efter opsigelse, ophævelse eller udløb af denne Aftale indtil det tidspunkt, hvor det pågældende Fortrolige Materiale bliver offentligt tilgængeligt.

4. EJENDOMSRETTIGHEDER
4.1 Kunden ejer og bevarer den fulde ejendomsret til alle Kundedata.
4.2 Selskabet ejer og bevarer den fulde ejendomsret i og til; (a) Servicen og Softwaren, (b) alle forbedringer og modifikationer dertil, (c) software, applikationer, API, opfindelser eller anden teknologi, der er udviklet i forbindelse med Implementeringsservicen, support eller andre serviceydelser og leverancer m.v. leveret til Kunden, og (d) alle intellektuelle ejendomsrettigheder relateret til alt det i underpunkt (a)-(c) nævnte.
4.3 Uanset de øvrige bestemmelser i disse Vilkår skal Selskabet – under iagttagelse af gældende ret, herunder databeskyttelsesloven – have ret og licens til, at indsamle og bruge data fra Kunden, herunder data udledt fra de af Kunden indsendte bilag. Selskabet må ikke sælge eller videregive de af Kunden indsendte data.
5. DATABEHANDLERAFTALE
5.1 Parterne accepterer databehandleraftale, som en del af vilkårene og finder anvendelse i relation til Selskabets behandling af oplysninger på vegne af Kunden eller Kundens kunder.

6. AFGIFT
6.1 Som betaling for Kundens brug af, og ret til at bruge Servicen og de rettigheder m.v., der tilkommer Kunden i henhold til denne Aftale, skal Kunden betale den afgift, der fremgår her, og som udgør en integreret del af vilkårene. Afgiften afregnes månedsvis bagud. Selskabet sender sammen med sin faktura en opgørelse over beregningen af afgiften baseret på det faktiske forbrug m.v. i forudgående måned. Afgiften skal betales senest 14 dage efter Kundens modtagelse af en faktura fra Selskabet. Priser angivet i disse Vilkår er angivet uden moms, og Kunden er forpligtet til at betale enhver moms i tillæg til de anførte priser m.v. Selskabet er berettiget til at ændre Afgifterne og priserne med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned. Såfremt Kunden eller en Tredjepart fortsat benytter Servicen efter en ny Afgift eller pris er varslet inden for rimelig tid, tolkes dette som Kundens stiltiende accept af den/de nye Afgift(er) eller pris(er).

7. OPSIGELSE M.V.
7.1 Parterne kan hver især til enhver tid opsige Aftalen med mindst 3 måneder skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned.
For Aftaler, der specifikt vedrører Compliancepakker eller complianceportal, kan parterne hver især opsige Aftalen med mindst 12 måneder skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned efter første fakturering af licens. Evt. gratis licensperiode er ikke inkluderet i varslingsperioden.
7.2 Parterne kan hver især til enhver tid ophæve Aftalen, hvis den anden part væsentligt misligholder Aftalen, forudsat at den misligholdende part ikke har afhjulpet misligholdelsen senest 20 dage efter modtagelsen af skriftligt påkrav herom, dog kan der gives mindst 10 dages forudgående skriftligt påkrav, hvis misligholdelsen baserer sig på manglende betaling. Det skriftlige påkrav skal beskrive misligholdelsen samt tydeligt angive, at manglende afhjælpning vil medføre ophævelse af Aftalen.
7.3 Alle bestemmelser, som i sagens natur skal forblive i kraft efter opsigelse/ophævelse, skal fortsat være i kraft efter enhver opsigelse/ophævelse, inkl. følgende bestemmelser: dette punkt 7.3 og punkt 2.1, punkt 3, punkt 4, punkt 10 og punkt 11.

7B. Tilpasning eller Overførsel af Resterende Licensperiode i forbindelse med opsigelse
I tilfælde af opsigelse af Compliancepakken, kan Kunden, efter særskilt aftale og skriftlig godkendelse fra Udbyderen, få mulighed for at få den resterende værdi af licensperioden tilpasset eller overført til en licens for et andet produkt, såsom Godkendelsesflowet, Digiflow. Specifikke vilkår og betingelser for en sådan tilpasning eller overførsel, herunder eventuelle prisjusteringer, skal aftales skriftligt mellem parterne på tidspunktet for opsigelsen.

7.4 Låsning af Licenspris og Bindingsperiode for Compliancepakken
7.4.1 Prislåsningsperiode: Såfremt parterne aftaler en fastlåsning af licensprisen for Compliancepakken for en periode på tredive-seks (36) måneder fra datoen for ikrafttræden af en given aftale ("Prislåsningsperiode"), vil licensprisen ikke blive forhøjet og vil forblive uændret i Prislåsningsperioden.
7.4.2 Bindingsperiode: Ved aftale om prislåsning for Compliancepakken, som beskrevet i punkt 7.4.1, indtræder automatisk en bindingsperiode på tredive-seks (36) måneder fra datoen for ikrafttræden af den pågældende aftale ("Bindingsperiode"). Kunden er i Bindingsperioden forpligtet til at overholde alle vilkår og betingelser i den pågældende aftale og kan ikke opsige aftalen før udløbet af Bindingsperioden, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt mellem parterne.
7.4.3 Opsigelse før Udløb: Opsigelse før udløb af Bindingsperioden for Compliancepakken vil medføre, at kunden er forpligtet til at betale den resterende licens for den resterende del af Bindingsperioden. Eventuelle andre vilkår, såsom flytning af licensen til et andet produkt, skal aftales særskilt og dokumenteres skriftligt.
7.4.4 Forlængelse uden Yderligere Bindingsperiode: Medmindre andet er aftalt, og såfremt en aftale ikke opsiges af nogen af parterne inden udløbet af Prislåsningsperioden eller Bindingsperioden for Compliancepakken, vil den pågældende aftale automatisk blive fornyet. Efter udløbet af den oprindelige Prislåsningsperiode og Bindingsperiode vil alle efterfølgende perioder være underlagt en standard opsigelsesperiode på tre (3) måneder til udgangen af en kalendermåned, medmindre parterne aftaler andet skriftligt.

8. GARANTI OG FRASKRIVELSER
8.1 Selskabet skal i overensstemmelse med almindelige branchestandarder gøre sig rimelige bestræbelser på at opretholde Servicen på en måde, der minimerer fejl og afbrydelser, og skal udføre eventuelle implementeringsservices på en professionel måde. Servicen kan være midlertidig utilgængelig i forbindelse med planlagt vedligeholdelse eller ved akut eller ikke-planlagt nød- vedligeholdelse, eller på grund af andre forhold uden for Selskabets kontrol. Selskabet vil give meddelelse via e-mail på forhånd i forbindelse med planlagte forstyrrelser i Servicen eller planlagt nedetid. Uanset det forudgående afgiver Selskabet ikke nogen garantier for, at Servicen altid fungerer uden afbrydelser eller er fejlfri, og Servicen leveres som beset. Kunden anerkender, at computer- og telekommunikationssystemer, herunder API, ikke er fejlfrie, og at der kan forekomme lejlighedsvis nedetid. Desuden afgiver Selskabet ikke nogen garantier i relation til de Kundedata, som Kunden transmitterer til Selskabet og som Selskabet, efter behandling, transmitterer tilbage til Kunde.

9. INDESTÅELSER
9.1 Selskabet skal i aftaleperioden skadesløsholde Kunden for ansvar over for tredjemand som følge af, at Servicen krænker tredjemands rettighed i EU som afgjort i en endelig dom fra en domstol inden for EU. Den forudgående skadesløsholdelse skal dog ikke finde anvendelse i relation til dele eller komponenter af Servicen, (i) der helt eller delvist er udarbejdet i overensstemmelse med Kundens specifikationer, (ii) som er modificeret af Kunden efter levering fra Selskabet, (iii) som Kunden kombineret med andre produkter, teknologi eller processer, der ikke er leveret af Selskabet, og hvor ansvaret hidrører fra de andre produkter, teknologi, processor eller kombinationer (iv) hvor Kunden fortsætter med den krænkende adfærd efter at have fået meddelelse herom eller meddelelse om, at ændringer eller opdateringer kan undgå overtrædelse/krænkelse, eller (v) hvor Kundens brug af Servicen ikke sker i overensstemmelse med vilkårene og bestemmelserne i denne Aftale, herunder hvis Kunden ikke rettidigt betaler Afgifterne, eller hvis Kundens brug af Servicen strider mod gældende lov.

10. ANSVARSBEGRÆNSNINGER
10.1 Adgangen til Selskabets software udvikles løbende, hvorfor Selskabet har ret til at lukke softwaren ned i tilfælde af at softwaren ikke lever op til Selskabets standard.
10.11 Vi tilbyder mulighed til at forhåndsreservere moduler, der forventes at blive udviklet senere. Forhåndsreservationen giver dig mulighed for at være blandt de første til at modtage produktet, når det bliver tilgængeligt. Bemærk, at forhåndsreservationen ikke er en bindende aftale, og vi kan ikke garantere levering af produktet på et bestemt tidspunkt. Levering af produktet er afhængig af produktions- og leveringsplaner, der kan ændre sig. Vi vil gøre vores bedste for at opdatere dig om produktets tilgængelighed, men vi tager ingen juridisk forpligtelse til at levere produktet.
10.2 Parterne er hver især ikke ansvarlig over for den anden part eller over for en hvilken som helst tredjemand for indirekte tab eller følgeskader eller direkte eller indirekte tab i form driftstab, tabt fortjeneste, rentetab og mistede besparelser.
10.3 En parts samlede erstatningsansvar i henhold til denne Aftale eller for forhold, der vedrører eller udspringer af denne Service, Implementeringsservicen eller en parts eller hvilken som helst tredjemands brug af Servicen, er begrænset til et beløb svarende til det samlede beløb (ekskl. moms), som Kunden har betalt til Selskabet i de seneste 12 måneder umiddelbart inden kravet opstod. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for indeståelser efter pkt. 9 eller misligholdelse af databehandleraftalen, herunder ved sikkerhedsbrister og tab af data.

11. GENERELLE BESTEMMELSER
11.1 Alle meddelelser m.v. til Kunden i henhold til denne Aftale kan med frigørende virkning afgives via e-mail til den af Kunden oplyste e-mailadresse.
11.2 Denne Aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Enhver tvist, som måtte vedrøre eller udspringe af denne Aftale eller af en parts eller en tredjemands brug af Servicen, er underlagt de danske domstoles eksklusive jurisdiktion og skal anlægges ved Byretten i Aarhus som første instans.

BILAG 1: SERVICE LEVELS Servicen skal være tilgængelig 99,00% målt på kalendermåned-basis uanset ugedag. Nedetid som følge af strømafbrydelse, afbrydelser i kommunikations- og internetforbindelser eller anden forsyningsvirksomhed eller som følge af andre årsager uden for Selskabets kontrol vil ikke indgå i beregningen af Service Levels.

BILAG 2: SUPPORT
Se vores Service Level Areement på SLA
Som abonnementskunde bliver du ved oprettelse tilmeldt kundebrev. Vælger du at framelde det digitale kundebrev, kan du gå glip af nyhedsunderretninger om evt. opdateringer mv.

BILAG 3: PRISLISTE
Gældende prisliste findes på prislisten.